بایگانی

:: معنویت در محیط کار راهی بسوی بهزیستی فضیلت طلبانه کارکنان ::

اقبال جباری : دانشجوی دکتری : نامشخص : نامشخص : مدیریت دولتی- رفتار سازمانی : دانشگاه سمنان :

بهزیستی فضیلت طلبانه بر رشد فردی و تحقق ظرفیت¬های انسانی تاکید دارد و به دنبال فرصت¬هایی برای پیشبرد پتانسیل¬های شخصی افراد در محیط کار است. بهزیستی فضیلت طلبانه به اعتقاد دانشمندان دیدگاه کاملتری از سلامت روان¬شناختی مثبت است. عوامل مختلفی می¬توانند بر بهزیستی فضیلت طلبانه موثر باشند که معنویت در محیط¬کار نقش بسزایی دارد. هدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیر معنویت در محیط کار بر بهزیستی فضیلت طلبانه است. با توجه به بررسی انجام شده در پژوهش حاضر می توان چنین نتیجه گرفت که معنویت در محیط کار موجب ایجاد حس خوب زندگی کاری کارکنان و بهزیستی آنان بویژه بهزیستی فضیلت طلبانه می¬شود و بهزیستی فضیلت طلبانه می¬تواند موجب بالندگی و پویایی سازمان، افزایش عملکرد و بهره وری سازمانی گردد.
> 0
> بارگیری ::
> 0 :