بایگانی

:: نقش آموزه‌های عرفانی در مدیریت سازمان‌های اداری ایران ::

محمد کشاورز : دانشجوی دکتری : - : - : مدیریت دولتی- رفتار سازمانی : دانشگاه سمنان :

آموزه¬های دینی و عرفانی¬ یکی از پدیده¬هایی است که پیوسته مورد احترام بشر قرار داشته است و از مهم¬ترین ابعاد زندگی انسان¬ها تلقی می¬شود. در دهه¬های اخیر توجه به اخلاقیات و معنویت در بقا و پایداری سازمان¬ها به عنوان یک عامل مهم مورد توجه قرار گرفته است. شناخت ماهیت عرفان، دیدگاه¬های پیرامون عرفان و درک نقش آموزه¬های عرفانی در مدیریت از مواردي است كه در اين مقاله به آن پرداختـه مي¬شود. در دوران مدرنیته و گذار تکنولوژیکی و تغییرات پی در پی ضرورت پرداختن به مقوله مهم آموزه¬های عرفانی در دستیابی به پیامدهایی همچون رهبری اثربخش، انگیزش، ارتباطات و غیره آشکار مي¬گردد. درک و بصیرت عرفانی می¬تواند به عنوان یک وسیله برای بهبود بهره¬وری کارکنان، مدیریت و رهبری کارآمد و تعامل مؤثر مورد استفاده قرار گیرد. از این رو مقاله حاضر می¬تواند به عنوان مبنایی برای پژوهش¬های عمیق در رابطه با شناخت ماهیت عرفان و نقش آن در بهبود وضعیت مدیریت سازمان¬های اداری مورد
> 0
> بارگیری ::
> 0 :