بایگانی

:: واکاوی عوامل موثر بر بازاریابی رابطه با تأکید بر نقش کیفیت ارتباط خریدار و فروشنده ::

هوشمند باقری قره بلاغ : دانشجوی دکتری : نامشخص : نامشخص : : دانشگاه سمنان :

بازاریابی رابطه¬ای در کانون تمام فعالیت¬هایی قرار دارد که به دنبال خلق¬، توسعه و حفظ مبادلات موفقیت¬آمیز با مشتریان و دیگر نهادهاست¬. ¬حفظ مشتریان عامل کلیدی موفقیت در بازارهای صنعتی است و بخش اصلی مدیریت روابط با مشتریان است¬. ایجاد و تقویت ارتباط با مشتریان یکی از اولویت¬های اصلی اکثرشرکت هاست زیرا مشتریان وفادار بسیار سودآور¬تر از مشتریانی هستند که صرفا به قیمت توجه دارند و همچنین شرکتی که در توسعه قوی با مشتریان خود موفق است به مزیتی ماندگار و مهم دست می¬یابد که رقبا به راحتی نمی¬توانند آن را درک ، تقلید ویا آن را جایگزین کنند. توانایی بازاریاب¬ها در حفظ رابطه بلند¬مدت با مشتریان¬، کلید مزیت رقابتی در بازارهای صنعتی است¬.
> 0
> بارگیری ::
> 0 :