بایگانی

:: جایگاه برنامه ریزی در مدیریت اسلامی از منظر آیات و روایات رفتارهای کارآفرینانه¬

حامد تقوائی :: کارشناسی ارشد : : - : : - : : مدیریت دولتی : : دانشگاه علامه طباطبایی :

::

> 0 ::
> بارگیری ::
> 0 :