بایگانی

:: بررسی ارزشیابی عملکرد و بهبود کیفیت در نظام آموزش عالی ایران ::

محمد کشاورز : دانشجوی دکتری : - : - : مدیریت دولتی- رفتار سازمانی : دانشگاه سمنان :

کیفیت و ارزشیابی عملکرد همواره یکی از مهم‌ترین موضوعات در عرصه مدیریت بوده است. کشورها و سازمان‌های مختلف همواره به دنبال بهبود عملکرد خود و دستیابی به کیفیت و بهره‌وری بالاتر بوده‌اند. نظام آموزش عالی نیز به دنبال این بوده است که بتواند شاخص‌های کلیدی عملکرد خود را بهبود ببخشد. بنابراین فرآیندهای ارزشیابی دانشگاه‌ها بخشي اجتناب ناپذير در سنجش میزان مطلوبیت آنها می‌باشد و نمی‌توان آن را نادیده گرفت. الگوهای تضمین کیفیت دانشگاه، انواع روش‌های ارزیابی و بهبود کیفیت دانشگاه‌ها، مدل‌های ارزیابی و بهبود کیفیت در دانشگاه‌ها و بررسی تطبیقی میان نظام‌های آموزشی کشورهای مختلف از مواردی است که در این مقاله به آن پرداخته شده است. در فرآیندهای آموزش، پژوهش و فعالیت‌های نظام آموزش عالی در کشور ما یکسری نارسایی‌ها و ضعف‌ها مشاهده می‌گردد که این امر نیازمند مطالعه‌ی دقیق و راهبردی مسائل مختلف نظام آموزش عالی در سطح خرد و کلان می‌باشد. از این رو مقاله حاضر می‌تواند به عنوان یک منبع تئوریک برای پژوهش‌های عمیق در رابطه با شناخت نظام‌ آموزش عالی و نحوه‌ی ارزشیابی کیفیت و بهبود وضعیت دانشگاه‌ها مورد استفاده قرار گیرد.
> ارزیابی عملکرد، ارتقاء کیفیت، سیستم آموزش عالی، دانشگاه
> بارگیری ::
> 0 :