بایگانی

:: بررسی و مروری بر جنبه هاو شکل ها و جوانب ارتباطات آنلاین در بازاریابی های اینترنتی ::

محسن عین‌علی : دانشجوی دکتری : نامشخص : نامشخص : مدیریت دولتی- خط مشی‌گذاری : دانشگاه سمنان :

تبلیغات آنلاین وضعیتی رو به رشد مداوم به دلیل تعداد قابل توجهی از کاربران وب سایت ها از یک سو و از سوی دیگر به دلیل تعداد گسترده ای از وب سایت ها دارد. در مقایسه با تبلیغات آفلاین، این نوع از تبلیغات، یک سری مزایای ارتباطی و تعاملی مانند طبقه بندی مخاطبان هدف، دسترسی به پخش پیام، امکانات خلاقانه متعدد دارد. در این زمینه، سازندگان تبلیغات آنلاین باید قادر به پیش بینی واکنش مخاطبان حین مواجهه با اطلاعات باشد و پیوسته به منظور بهبود بیان تبلیغاتی به جستجوی روش های مختلف همراه با اجزای تشویقی و زیبایی بپردازند. انواع ارتباط نمادین ابزارهای کارآمد می باشند. نمادها نقش مهمی در ساخت پیام تبلیغاتی آنلاین بازی می کنند. در بسیاری از موارد نه تنها پشتیبانی برای بیان تصویر هستند بلکه ابزار تولید چند پذیرشی است. همانطور که ما هدفمند به استفاده از سیاه بی رنگ در تصاویر تبلیغات آنلاین اشاره کردیم.
> ارتباطات آنلاین ، اینترنت ، تبلیغات آنلاین
> بارگیری ::
> 0 :