بایگانی

:: سازمانهای دینی و تبیین آنها با مدل سه شاخگی میرزایی اهرنجانی

سیدنوید رسولی :: دانشجوی دکتری : : نامشخص : : نامشخص : : مدیریت دولتی- رفتار سازمانی : : دانشگاه سمنان :

در جامعه ی ایرانی که فرهنگی غنی دارد و این فرهنگ نیمی از عمر خود را در تعامل با فرهنگ اسلامی بوده است باید سبک مدیریتی و سازمان‌های موجود در جامعه را متناسب با فرهنگ و ارزشهای جامعه تعریف کرد. در این پژوهش تلاش بر تعریف دقیق سازمان‌های دینی و همچنین نگریستن به آن از دیدگاه‌های متفاوت بوده است. همچنین از مدل سه شاخگی میرزایی اهرنجانی که از مدل‌های بسیار کارآمد برای بررسی تئوریهای مدیریتی می‌باشد نیز استفاده شده و سازمانهای دینی وتفکر مربوط به آنها نیز بر مبنای این مدل بررسی شده است. ::

> سازمان دینی، مدیریت دینی، الگوی سه شاخگی ::
> بارگیری ::
> 0 :