بایگانی

:: تحلیلی بر راهبرد نظام نظامات درفرهنگ علوی و تفاوتهای آن با نظامات غرب ::

محمدباقر بابائی طلاتپه : دکتری : نامشخص : دانشیار : مدیریت اسلامی : دانشگاه جامع امام حسین علیه السلام :

مسئله اصلی مقاله هویت و چیستی نظام نظامات از نگاه قرآن و سنت یا فرهنگ علوی است و تفاوتهای آن با دیگر نظامات در فرهنگ غرب می باشد مقاله با هدف تبیین هویت و چیستی نظام نظامات از نگاه قرآن و سنت نوشته شده است که روش تحقیق آن ترکیبی و روش تحلیل آن استدلالی ازنوع معناشناختی با محوریت آیات قرآن کریم می باشدحاصل پژوهش بیانگر این نتایج شد که هویت نظام نظامات در فرهنگ علوی ترتیبی است و از یک ماهیت تشکیکی برخوردار است و هویت انسانی به مفهومی که در غرب است یعنی زائده تفکرات و تجربیات بشری و اعتبارات انسانی نیست بلکه این نظام و نظامات مترتب بر آن از خدا نشأت گرفته و تمام آموزه های آن به نوعی مستند به آیات و روایاتی است که به معصوم برمی گردد و حقیقت آن گرچه به ظاهر اعتباری است ولی از نوع اکتشافی است که از نظاماتی که در کتب آسمانی درج شده و توسط انبیا و امامان پیاده شده اند، کشف شده و بروز سازی می گردد و در ابعاد ابزار شناختی، انگیزش، معیار در قضاوت، حقیقت نظام نظامات، اصلاح نظام، هدف، ساخت، هم گرایی و انسجام با نظام نظامات فرهنگ غرب متفاوت می باشد. بهترین راهبرد در نهادینه سازی نظام دینی، تبیین و نهادینه سازی فکر و اندیشه توحیدی و رسوخ در ناخودگاه ها می باشد
> نظام، نظامات، نظام نظامات، فرهنگ و فرهنگ علوی
> بارگیری ::
> 0 :