بایگانی

:: تعیین حوزه‌های تأثیر گذار بر توسعه منابع انسانی با رویکرد اسلامی در آموزش عالی (مطالعه موردی: دانشگاه ایلام) ::

مرضیه عبدی : کارشناسی ارشد : نامشخص : نامشخص : مدیریت سازمان‌های دولتی : دانشگاه ایلام :
علی یاسینی : دکتری : نامشخص : دانشیار : مدیریت آموزشی : گروه مدیریت دانشگاه ایلام :
سجاد علی‌کرمی : دانشجوی دکتری : نامشخص : نامشخص : مدیریت رفتار سازمانی : دانشگاه سمنان :

پژوهش حاضر با هدف تعیین حوزه‌های تأثیر گذار بر توسعه منابع انسانی با رویکرد اسلامی در آموزش عالی است روش این پژوهش به لحاظ هدف كاربردی و از نظر شیوه گردآوری داده‌ها توصیفی از نوع پیمایشی و جامعه آماری پژوهش480 نفر از کارکنان و 180 نفر از اعضای هیأت علمی دانشگاه ایلام است که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده و استفاده از فرمول لوی و لمشوی(1990) تعداد 193 نفر از آن‌ها انتخاب شدند. بررسی نتایج و میانگین حوزه‌ها در دانشگاه ایلام نشان داد که حوزه‌های پیشرفت مسیر شغلی بیشترین تأثیر معنادار و فرهنگ سازمانی در این دانشگاه کمترین تأثیر را بر توسعه منابع انسانی داشتند علاوه بر این، با استفاده از آزمون فریدمن به ترتیب حوزه‌های «پیشرفت مسیر شغلی» و «آموزش» به عنوان مهم‌ترین حوزه‌های تأثیر‌گذار بر توسعه منابع انسانی با رویکرد اسلامی در دانشگاه ایلام شناخته شدند و همچنان «فرهنگ سازمانی» حوزه مهمی در جامعه مورد مطالعه به‌شمار نیامد.
> توسعه، منابع انسانی، اسلام، آموزش عالی
> بارگیری ::
> 0 :