بایگانی

:: ارزیابی اثر بخشی سازمان های نظارتی در مقابله با فساد اداری و مالی (مطالعه موردی سازمان بازرسی کل کشور) ::

حمزه بهرامی : کارشناسی ارشد : نامشخص : نامشخص : مدیریت : دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک :
ایرج نوری : دکتری : نامشخص : استادیار : مدیریت صنعتی : دانشگاه ازاد اسلامی،اراک :
حبیب‌اله جوانمرد : دکتری : نامشخص : دانشیار : مدیریت دولتی : دانشگاه آزاد اسلامی، اراک :

هدف تحقیق حاضر ارزیابی اثر بخشی دستگاه های نظارتی در مقابله با فساد اداری و مالی بوده است. این موضوع از این جهت اهمیت دارد که نظارت و بازرســی به عنوان دو ابزار در نظام مدیریتی، نقش کنترلی، بازدارندگی و اصلاحی دارد و عملیاتی اســت که اجرای صحیح فعالیتها و تطابق آن با قوانین و مقررات را تضمین و برای نیل به اهداف و مقاصد و برنامه های موردنظر در هر سازمان الزامی است. جامعه آمار تحقیق حاضر شامل کلیه واحد های بازرسی سازمان بازرسی کل کشور می باشد. حجم نمونه از طریق فرمول کوکران انتخاب گردید که برابر بود با 243 بازرس.جهت گرداوری داده ها از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد. نتایج نشان داد که سازمان بازرسی کل کشور در 3 شاخص مالی : مالی فراخوان معاملات بزرگ و برگزاري مناقصه ،شناسايي و احصاء گلوگاها و نقاط مفسده خيز و انطباق پرداختها به كاركنان با قوانين و مقررات دارای اثر بخشی مناسبی بوده است و در شاخصهای مالی حسابرسی های بی طرفانه ،کاهش تخلفات مالی و شفاف سازی مالی کمترین اثر بخشی را داشته است.
> اثر بخشی، نظارت، اداری و مالی ، سازمان بازرسی کل کشور
> بارگیری ::
> 0 :