گروه سردبیری

گروه سردبیری

سیدمهدی سهیلی‌مقدم

:: تحصیلات آکادمی : دانشجوی دکتری :: :: تحصیلات حوزوی : - :: :: رتبه دانشگاهی : - :: :: مدیریت فناوری اطلاعات :: :: دانشگاه فدرال جنوبی روسیه ::

اقبال جباری

:: تحصیلات آکادمی : دانشجوی دکتری :: :: تحصیلات حوزوی : نامشخص :: :: رتبه دانشگاهی : نامشخص :: :: مدیریت دولتی- رفتار سازمانی :: :: دانشگاه سمنان ::

علی کاراندیش

:: تحصیلات آکادمی : کارشناسی ارشد :: :: تحصیلات حوزوی : نامشخص :: :: رتبه دانشگاهی : نامشخص :: :: مدیریت رفتار سازمانی :: :: ::

امیرمحمد ابهری

:: تحصیلات آکادمی : نامشخص :: :: تحصیلات حوزوی : نامشخص :: :: رتبه دانشگاهی : نامشخص :: :: اکتشاف معدن :: :: دانشگاه صنعتی امیرکبیر ::

حمزه بهرامی

:: تحصیلات آکادمی : کارشناسی ارشد :: :: تحصیلات حوزوی : نامشخص :: :: رتبه دانشگاهی : نامشخص :: :: مدیریت :: :: دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک ::

فاطمه محمدی

:: تحصیلات آکادمی : - :: :: تحصیلات حوزوی : طلبه سطح دو حوزه علمیه :: :: رتبه دانشگاهی : نامشخص :: :: الهیات :: :: ::

بهمن خداپناه

:: تحصیلات آکادمی : دانشجوی دکتری :: :: تحصیلات حوزوی : نامشخص :: :: رتبه دانشگاهی : نامشخص :: :: :: :: دانشگاه تهران ::

منصوره سادات اسماعیلی نسب

:: تحصیلات آکادمی : - :: :: تحصیلات حوزوی : سطح سه حوزه علمیه :: :: رتبه دانشگاهی : نامشخص :: :: فقه و اصول :: :: ::

ندا محمدحسینی

:: تحصیلات آکادمی : کارشناسی :: :: تحصیلات حوزوی : - :: :: رتبه دانشگاهی : - :: :: مترجمی زبان روسی :: :: دانشگاه فردوسی مشهد ::

معصومه هاشمی

:: تحصیلات آکادمی : دانشجوی دکتری :: :: تحصیلات حوزوی : طلبه سطح چهار حوزه علمیه :: :: رتبه دانشگاهی : استادیار :: :: twkmlvwyln :: :: zrenldiikx ::

مهدیه حسامی

:: تحصیلات آکادمی : دانشجوی کارشناسی :: :: تحصیلات حوزوی : طلبه سطح دو حوزه علمیه :: :: رتبه دانشگاهی : - :: :: :: :: ::

محمد عمار هاشم عبودی

:: تحصیلات آکادمی : دانشجوی کارشناسی :: :: تحصیلات حوزوی : - :: :: رتبه دانشگاهی : نامشخص :: :: فلسفه و روش شناسی علم :: :: دانشگاه فدرال جنوبی روسیه ::

پریا بابایی

:: تحصیلات آکادمی : دانشجوی کارشناسی :: :: تحصیلات حوزوی : نامشخص :: :: رتبه دانشگاهی : نامشخص :: :: الهیات (علوم قرآن و حدیث) :: :: پیام نور قائم شهر ::