داوران

داوران

سیدمهدی سهیلی‌مقدم

:: تحصیلات آکادمی : دانشجوی دکتری :: :: تحصیلات حوزوی : - :: :: رتبه دانشگاهی : - :: :: مدیریت فناوری اطلاعات :: :: دانشگاه فدرال جنوبی روسیه ::

اقبال جباری

:: تحصیلات آکادمی : دانشجوی دکتری :: :: تحصیلات حوزوی : نامشخص :: :: رتبه دانشگاهی : نامشخص :: :: مدیریت دولتی- رفتار سازمانی :: :: دانشگاه سمنان ::

فاطمه قربانی

:: تحصیلات آکادمی : دانشجوی دکتری :: :: تحصیلات حوزوی : - :: :: رتبه دانشگاهی : - :: :: الهیات :: :: دانشگاه مازندران ::