ارسال مقاله

Warning! هشدار! برای ثبت نام اینجا را کلیک کنید

فهرست آماده سازی برای ارسال مقاله به عنوان بخشی از فرآیند ارسال است، شایسته است نویسندگان تمامی موارد ذیل را بررسی کنند چراکه ممکن است ارسال آنها به این دستور العمل باز گردد.

مقاله قبل از این منتشر نشده است و یا حتی به طور همزمان برای ارزیابی یا بررسی به نشریه دیگری ارسال نشده است.
فایل ارسال در اُپن آفیس (OpenOffice)،لیبرو آفیس(Libroffice) ، مایکروسافت ورد(Microsoft Word) یا فرمت فایل سند RTF است.

از طریق این صفحه با اهداف و دامنه فصلنامه آشنا شده و مطمئن شوید مقاله شما در دامنه محورهای پژوهشی است.

لطفا مقاله خود را مطابق با دستورالعمل های نوشته شده تنظیم فرمایید تا تمامی مقالات از یک ساختار برخوردار گردند.

برای ارسال مقاله ابتدا نیاز به عضویت در سایت است و بعد از آن با تکمیل چهار فیلد، به آسانی مقاله خود را ارسال نمایید.