بایگانی

:: تبیین و معرفی اجمالی رفتارهای کارآفرینانه ::

حامد تقوائی : کارشناسی ارشد : - : - : مدیریت دولتی : دانشگاه علامه طباطبایی :

رفتار کارآفرینی یکی از ناشناخته ترین مؤلفه های کارآفرینی است که این عدم شناخت نهایتاً در قدرت تجویزی این علم جدید محدودیت ایجاد می کند. افزایش قدرت تجویزی علم کارآفرینی منوط به درک عمیق تر و کامل تری از رفتار کارآفرینی خواهد بود. لذا مطالعه ای پیرامون رفتارهای کارآفرینانه به منظور آشنایی و کسب شناخت از این موضوع هدف مقاله حاضر می باشد. که در ابتدا بیان مسأله و اهمیت و ضرورت موضوع در قالب مقدمه، سپس به صورت کوتاه مفهوم کارآفرینی آمده است؛ در ادامه به تبیین رفتار کارآفرینانه، دیدگاه های مختلف به رفتار کارآفرینانه، رویکرد رفتاري، رفتارهای افراد کارآفرین، مؤلفه ها ، ابعاد و شاخص های رفتار کارآفرینانه، مراحل رفتار کارآفرینی، عوامل مؤثر بر رفتارهای کارآفرینانه و در آخر به موانع رفتار کارآفرینانه پرداخته شده است.
> کارآفرینی، رفتار کارآفرینانه، رویکرد رفتاری
> بارگیری ::
> 0 :