بایگانی

:: بررسی اصطلاحات تخصصی مدیریت اسلامی به زبان روسی(مطالعه موردی: بررسی ترجمه درودنامه، عناوين و عبارات احترام آميز پيشوايان دینی) ::

ندا محمدحسینی : کارشناسی : - : - : مترجمی زبان روسی : دانشگاه فردوسی مشهد :
سیدمهدی سهیلی‌مقدم : دانشجوی دکتری : - : - : مدیریت فناوری اطلاعات : دانشگاه فدرال جنوبی روسیه :

امروزه مدیریت با بنیاد مادی‌گرایی با بن بست‌هایی مواجه شده است، برخی از پژوهشگران به دنبال راهی برای برون رفت از این شرایط به مدیریت اسلامی گرایش پیدا نمودند. بدیهی است انتقال مفاهیم تخصصی در قالب الفاظ در برخی موارد با نارسایی همراه است که اهمیت زبان به عنوان انتقال‌دهنده مفاهیم مورد توجه قرار می‌گیرد. عبارات دینی به ویژه زبان عربی از غنایی برخوردار است پس تا حد امکان و نظر به ظرفیت زبان مقصد، از ترجمه و تعابیر دقیق استفاده گردد. در این مقاله تلاش شده تا ترجمه لغات و اصطلاحات مدیریت اسلامی در مورد درودنامه، عناوين و عبارات احترام آميز پيشوايان دینی که در متون تخصصی مورد استفاده قرار می‌گیرد، موردی بررسی و تحلیل قرار گیرد. روش بررسی در این مقاله به صورت گردآوری معادل‌ها از فرهنگ لغت‌ها و متون ترجمه شده و با استفاده از تحلیل مقایسه‌ای، بهترین عبارت ارائه گردد.
> تدبیر در اسلام، اصطلاحات مدیریت اسلامی، فرهنگ لغت تخصصی، معادل‌گذاری، اصطلاحات تخصصی مدیریت ::
> بارگیری ::
> 0 :