بایگانی

:: تعیین حوزه‌های تأثیر گذار بر توسعه منابع انسانی با رویکرد اسلامی در آموزش عالی (مطالعه موردی: دانشگاه ایلام) ::

مرضیه عبدی : کارشناسی ارشد : نامشخص : نامشخص : مدیریت سازمان‌های دولتی : دانشگاه ایلام :
علی یاسینی : دکتری : نامشخص : دانشیار : مدیریت آموزشی : گروه مدیریت دانشگاه ایلام :
سجاد علی‌کرمی : دانشجوی دکتری : نامشخص : نامشخص : مدیریت رفتار سازمانی : دانشگاه سمنان :

پژوهش حاضر با هدف تعیین حوزه‌های تأثیر گذار بر توسعه منابع انسانی با رویکرد اسلامی در آموزش عالی انجام شد روش این پژوهش به لحاظ هدف كاربردی و از نظر شیوه گردآوری داده‌ها توصیفی از نوع پیمایشی است جامعه آماری پژوهش480 نفر از کارکنان و 180 نفر از اعضای هیأت علمی دانشگاه ایلام بودند که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده و استفاده از فرمول لوی و لمشوی(1990) تعداد 193 نفر از آن‌ها انتخاب شدند برای تجزیه و تحلیل داده-هایی که بر اساس پرسشنامه محقق ساخته جمع آوری شده‌بودند از ابزارSPSS استفاده گردید. برای روایی پرسشنامه از نحوه ارزیابی روایی محتوایی (محاسبه CVI وCVR ) بهره‌گرفته شد که پرسشنامه از روایی لازم برخوردار بود و همچنین برای پایایی ابزار از ضریب آلفای کرونباخ بهره¬گرفته شد که ضریب آلفای کرونباخ پرسشنامه 98/0 حاصل شد. به منظور به دست آوردن آماره های جمعیت شناختی از آمار توصیفی و در بخش آمار استنباطی از آزمون فریدمن و t تک نمونه‌ای استفاده شد. نتایج حاکی از آن بود که 8 حوزه، بر توسعه منابع انسانی با رویکرد اسلامی تأثیرگذار هستند، بررسی نتایج و میانگین حوزه‌ها در دانشگاه ایلام نشان داد که حوزه‌های پیشرفت مسیر شغلی بیشترین تأثیر معنادار و فرهنگ سازمانی در این دانشگاه کمترین تأثیر را بر توسعه منابع انسانی داشتند علاوه بر این، با استفاده از آزمون فریدمن به ترتیب حوزه‌های «پیشرفت مسیر شغلی» و «آموزش» به عنوان مهم‌ترین حوزه‌های تأثیر‌گذار بر توسعه منابع انسانی با رویکرد اسلامی در دانشگاه ایلام شناخته شدند و همچنان «فرهنگ سازمانی» حوزه مهمی در جامعه مورد مطالعه به‌شمار نیامد.
> توسعه، منابع انسانی، اسلام، آموزش عالی ::
> بارگیری ::
> 0 :