بایگانی

:: شناسایی بازدارنده‌های تولید سبز و مقایسه آنها در شرکت‌های خیلی‌کوچک، کوچک و متوسط تولیدی شهر کرمانشاه ::

آزاده محمدی‌زلانی : کارشناسی ارشد : نامشخص : نامشخص : کارآفرینی : گروه کارآفرینی و توسعه روستایی، دانشگاه ایلام :
حسین مهدی‌زاده : دکتری : نامشخص : استادیار : کارآفرینی و توسعه روستایی : گروه کارآفرینی و توسعه روستایی، دانشگاه ایلام :
زهره معتمدی‌نیا : نامشخص : نامشخص : استادیار : ترویج و آموزش کشاورزی : گروه كارآفريني و توسعه روستايي، دانشگاه ايلام :

هدف این پژوهش شناسایی بازدارنده‌های تولید سبز و مقایسه آنها در شرکت‌های خیلی‌کوچک، کوچک و متوسط تولیدی شهر کرمانشاه بود. جامعه آماری این پژوهش مدیران و مالکان SMEهای تولیدی شهر کرمانشاه بودند. این تحقیق با توجه به هدف کاربردی و از لحاظ گردآوری داده‌‏ها توصیفی بود. مطابق اطلاعات اداره صنعت و معدن استان کرمانشاه 215 شرکت تولیدی در شهر کرمانشاه وجود داشت که از این تعداد 117 شرکت فعال بودند که به صورت تصادفی ساده 120 مدیر و مالک از آنها به عنوان نمونه انتخاب شد. ابزار جمع‌آوری داده‌ها پرسشنامه بسته بود که روایی محتوایی آن با استفاده از نظرات 5 نفر صاحبنظر در زمینه مدیریت‌ کارآفرینی و محیط زیست تائید گردید. برای سنجش پایایی ابزار تحقیق از تحلیل عاملی تأییدی استفاده شد. مطابق یافته‌های حاصل از تحلیل عاملی تأییدی برازش و معنی‏داری مدل‏های اندازه‏گیری بازدارنده‌های تولید سبز تأیید شد. مطابق یافته‌ها در میان بازدارنده‌های تولید سبز در شرکت‌های تولیدی اولویت اول به مؤلفه‌های "هزینه‌های بالا در کوتاه مدت" و "پایین بودن دانش و اطلاعات زیست‌محیطی تولیدکنندگان" و اولویت آخر به "وضعیت سیاسی" اختصاص یافت، همچنین بین میانگین متغیرهای وضعیت اقتصادی، وضعیت سیاسی، هزینه‌های بالا در کوتاه مدت، پایین بودن فشار افکار عمومی و مشارکت ضعیف خارجی بر اساس اندازه شرکت‌ها (خیلی کوچک، کوچک و متوسط) تفاوت معنی‌داری وجود داشت.
> عوامل بازدارنده، تولید سبز، شرکت‌های خیلی کوچک، کوچک و متوسط، شهر کرمانشاه ::
> بارگیری ::
> 0 :